Hoofdstraat tweerichtingsverkeer en parkeerbeleid in Gorredijk

Wat willen we

De Winkeliersvereniging Whi wil dat het huidige eenrichtingsverkeer in de Hoofdstraat wordt aangepast naar tweerichtingsverkeer. Daarbij wil de Whi dat het huidige parkeerbeleid ten aanzien de van blauwe zones wordt vereenvoudigd.

Waarom willen we dat

Gorredijk heeft als grootste kern van de Gemeente Opsterland een belangrijke gebiedsfunctie cq. voorzieningenfunctie. Gelet op de toekomst vindt de Whi het van belang om dit voorzieningennivo minimaal in stand te houden. Diverse uitgevoerde onderzoeken, waar onder evaluatie detailhandelsbeleid, Friese Retailaanpak en de SWOT analyse Broekhuis – Rijs, concluderen dat het eenrichtingsverkeer in de Hoofdstraat niet bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het kernwinkelgebied. Winkelend publiek bezoekt nu slechts een deel van het centrum en het is niet gemakkelijk om het andere deel van het centrum te bezoeken. Publiek van buitenaf dat op het Marktplein parkeert en vervolgens nog met de auto naar de Lijnbaan wil, heeft het lastig.
Tegelijkertijd kampt de Hoofdstraat met leegstand, die thans moeilijk te vullen is, omdat er simpelweg weinig beweging in de Hoofdstraat zit. Het aantal ‘contactmomenten’ van winkeliers met het winkelend publiek wordt beperkt door het eenrichtingsverkeer. Daarbij nodigt het eenrichtingsverkeer uit tot hard rijden. Zeker vanaf de Hoofdbrug naar ’t Hoekje wordt het gaspedaal geregeld goed ingetrapt. Met tweerichtingsverkeer is de kans op snel rijden veel minder groot.
Gorredijk mag qua bewinkeling en ambities niet vergeleken worden met plaatsen als Drachten of Heerenveen. De Whi is van mening dat winkelen in Gorredijk vooral gemakkelijk moet zijn. Stop & Shop met gratis parkeren. Daarmee kunnen wij ons onderscheiden t.o.v. van de eerdergenoemde plaatsen. Gemakkelijk winkelen betekent dan ook dat het verkeer makkelijk zijn weg moet kunnen vinden. Hiervoor is tweerichtingsverkeer in de Hoofdstraat cruciaal.
Bij het gemak aspect hoort ook het parkeren. Op dit moment kent Gorredijk een drietal blauwe zones, te weten 1, 2 en 3 uur. De Whi stelt voor om dit terug te brengen naar twee zones, te weten 1 en 3 uur. Op de grote parkeerterreinen moet dan een 3-uursregime gaan gelden terwijl in de Hoofdstraat en op de Wallen maximaal 1 uur geparkeerd mag worden. Dat laatste draagt bij aan de Stop & Shop gedachte en zorgt voor een goede doorstroming. Verder moet het huidige visgraatparkeren grotendeels gewijzigd worden naar langsparkeren. Dat oogt verzorgder en vergroot de veiligheid voor de overige verkeersdeelnemers.

Wat is het draagvlak

Eerder uitgevoerd onderzoek onder leden van Whi heeft aangetoond dat 80% voorstander is van tweerichtingsverkeer. Ondernemersverenigingen OKO en CCG zijn eveneens voorstander en verwachten dat dit ten goede komt aan de levendigheid in het dorp. Ook Plaatselijk Belang is voorstander en verwacht dat met instellen van tweerichtingsverkeer de Jodocus Heeringaweg ontlast kan worden. Laatstgenoemde is door afsluiting van ’t Weike erg druk geworden als toegangsweg. Het NUT heeft zich kritisch laten horen ten aanzien van de positie van fietsers in het centrum.
Overleg met de wethouder EZ, Anko Postma, heeft geleerd dat het belang van een goed voorzieningennivo in Gorredijk door het College wordt onderschreven. Ambtelijk overleg tussen Anko en de portefeuillehouder verkeer, Libbe de Vries, heeft ook op dat vlak niet op voorhand tot onoverkomelijkheden geleid.
Instelling van tweerichtingsverkeer vraagt een nieuw verkeersbesluit, waarvoor een meerderheid van de Raad instemming moet verlenen.

Wat zijn de risico’s

Gegeven het feit dat de Hoofdstraat in Beetsterzwaag maar een klein beetje breder is dan de Hoofdstraat in Gorredijk en gegeven het feit dat er in Gorredijk geen lijnbussen meer door de Hoofdstraat komen, schat de Whi de risico’s laag in. De verkeersdruk zal natuurlijk wat toenemen, maar daar waar er in Beetsterzwaag weinig alternatieven voorhanden zijn, kent Gorredijk voldoende alternatieve routes. Doorgaand verkeer kan de Hoofdstraat dus desgewenst gemakkelijk mijden.
Toenemende verkeersdruk zal bij fietsers mogelijk leiden tot onveilige gevoelens. Er is voor fietsers echter voldoende uitwijkmogelijkheid. Vooropgesteld dat dit niet nodig zou moeten zijn, maar de stoepranden in de Hoofdstraat zijn dusdanig aangebracht, dat fietsers eenvoudig de stoep op zouden kunnen sturen.
Ter plekke van de Hoofdbrug is het wegdek wat smaller. Dit zal er in de praktijk mogelijk toe leiden dat automobilisten even op elkaar moeten wachten. Er zijn voldoende voorbeelden van ‘share space’ locaties, die aantonen dat dit geen probleem hoeft te zijn.
Voetgangers die over willen steken, kunnen de toegenomen verkeersdruk als onveilig ervaren. Dit kan echter ook omgedraaid worden. De toegenomen verkeersdruk zal in de praktijk zorgen voor een lagere doorstroomsnelheid en dus meer mogelijkheden om over te steken. Ook hierbij kan het voorbeeld van Beetsterzwaag aangehaald worden, waar zich op dit vlak (nagenoeg) geen incidenten voordoen.
Ten aanzien van de wens om een deel van het visgraatparkeren te vervangen door langsparkeren, kan worden gesteld dat dit het risico voor fietsers verkleind. Op dit moment moeten fietsers op de Brouwerswal regelmatig uitwijken voor tegemoetkomend autoverkeer, waarbij de enige uitwijkmogelijkheid de stoep is. Met het invoeren van langsparkeren ontstaat meer ruimte voor het verkeer.

Wat kost het

De kosten voor het opnieuw instellen van tweerichtingsverkeer zijn nihil. Los van het feit dat er een nieuw verkeersbesluit moet komen, vraagt deze wijziging alleen aanpassing van de bebording. De Hoofdstraat is immers breed genoeg en de scheve stoepranden geven ten allen tijde uitwijkmogelijkheden voor het verkeer.

Vervolg

De Whi is over dit onderwerp al enkele jaren in gesprek met de wethouder(s) en betrokken ambtenaren. In eerste aanleg is ervoor gekozen om deze wens te koppelen aan de plannen met betrekking tot verplaatsing van de Aldi. Dit laatstgenoemde traject neemt helaas meer in tijd in beslag dan verwacht en de Whi is van mening dat koppeling niet nodig is en onnodige vertraging oplevert. De vraag is derhalve of er een breed gedragen motie opgesteld kan worden, waarin het College opgeroepen wordt, deze wens van Gorredijk in te willigen.

Deel dit op: